REKRUTACJA DO DDOM ABIMED

Fundusz Rozwoju Regionalnego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OSOBY KTÓRE WYMAGAJĄ CODZIENNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
DO BEZPŁATNEGO POBYTU
W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ ABIMED

 

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ BEZPŁATNYM WSPARCIEM ?

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (głównie po 65 roku życia), które są bezpośrednio po, lub w okresie do 12 miesięcy od przebytej hospitalizacji, lub istnieje u nich ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie i które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia (pielęgniarki, opiekuna med., kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, edukacji zdrowotnej i kontynuacji leczenia) zapobiegającego skierowaniu ich do szpitala.

 Każda z przyjętych osób powinna jednocześnie spełniać wszystkie poniższe kryteria:
posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (NFZ);
być osobą niesamodzielną – co oznacza że w ocenie skalą samodzielności Barthel wykonaną przez lekarza kierującego do DDOM musi otrzymać od 40  do 65 punktów;
mieszkać na terenie: powiatu lublinieckiego, powiatu tarnogórskiego, miasta Piekary Śląskie lub miasta Bytom;
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczyć że nie korzysta z takiego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym ze środków UE.

Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączeni są pacjenci:
korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także
– osoby, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest  zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie tj. osoby, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej lub leczenia uzależnień.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ BEZPŁATNE WSPARCIE?

By stać się pacjentem DDOM Abimed należy:
spełniać powyżej określone kryteria przyjęcia i
– złożyć do biura DDOM Abimed  (lub wysłać na adres nzozabimed@wp.pl) komplet dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
SKIEROWANIE I KARTĘ OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY (naciśnij na nazwę by pobrać dokument) – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza w POZ lub ze szpitala). Dokumenty powinny zawierać pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pielęgniarki, wraz z datą podpisu.
DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCĄ WYMAGANE OŚWIADCZENIA (naciśnij na nazwę by pobrać dokument) – dokument wypełniany przez pacjenta.

Wzory wszystkich dokumentów rekrutacyjnych dostępne są także:
– w biurze DDOM Abimed (Boronów ul. Powstańców Śląskich 63) i
– w biurze NZOZ Abimed (Bytom ul. M. Drzymały 9/14).

Przyjmowanie pacjentów do objęcia wsparciem DDOM Abimed
odbywa się na bieżąco,
uwzględniając dostępność wolnych miejsc i kolejność zgłoszeń

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W DDOM ABIMED?

DDOM Abimed będzie funkcjonował w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.00, i w tych godzinach zapewniał będzie opiekę jednorazowo dla 12 pacjentów.

W ramach funkcjonowania DDOM Abimed zapewnimy pacjentom bezpłatną dzienną opiekę świadczoną przez profesjonalny zespół terapeutyczny (zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia) w tym m.in.:
– opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekunów medycznych
– kompleksową rehabilitację  i terapią zajęciową
– konsultacje i opiekę lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
– opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka
– edukację pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
– badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne           
– bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM Abimed
– wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów.

Dla każdego pacjenta świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM Abimed – zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Wsparcia. Czas pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta (minimalnie 30, a maksymalnie 120 dni roboczych, 4-8 godzin dziennie).

 

JAKI JEST CEL UDZIELANIA WSPARCIA?

Naszym celem jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych w sposób adekwatny do potrzeb osób niesamodzielnych/ starszych, a także poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie co najmniej 86 osób niesamodzielnych (54 kobiety i 32 mężczyzn), w tym co najmniej 50% osób w wieku powyżej 65 lat, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, a także przygotowanie naszych pacjentów i ich rodzin do życia z niepełnosprawnością  i do samoopieki.

 

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed
w okresie: czerwiec 2021r. – listopad 2022r., a także udzielanie Pacjentom wszystkich powyżej wskazanych świadczeń finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środków dotacji celowej  i wkładu własnego NZOZ Abimed.

 

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

Telefoniczny pod numer: 501 112 223
E-mailowy na adresnzozabimed@wp.pl
Osobisty w biurze DDOM Abimed: ul. Powstańców Śląskich 63 w Boronowie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
SKIEROWANIE I KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY (naciśnij na nazwę by pobrać dokument)
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCĄ WYMAGANE OŚWIADCZENIA (naciśnij na nazwę by pobrać dokument)
ULOTKA PROJEKTOWA (naciśnij na nazwę by pobrać dokument)

Wsparcie projektowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed

Fundusz Rozwoju Regionalnego

PRACA W DDOM ABIMED

W związku z planowanym na dzień 01.06.2021 uruchomieniem w Boronowie (powiat lubliniecki)  Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku  OPIEKUNA MEDYCZNEGO i PIELĘGNIARKI.

 DDOM Abimed funkcjonował będzie w każdy dzień roboczy, w godzinach od 7.30 do 16.00 i w ramach 12 miejsc opieki, nieodpłatnie będziemy udzielać kompleksowego wsparcia zdrowotnego (w tym m.in.: konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej, codzienna rehabilitacja i terapia zajęciowa opieka pielęgniarki i opiekuna medycznego, wsparcie psychologa, logopedy i dietetyka) skierowanego głównie do osób starszych i ukierunkowanego na poprawę ich stanu zdrowia i samodzielności życiowej

Osobom posiadającym kwalifikacje pielęgniarki lub opiekuna medycznego proponujemy współpracę na poniżej wskazanych warunkach:
– Praca w nowouruchomionym DDOM Abimed zlokalizowanym w Boronowie przy ul. Powstańców Śląskich 63;
– Praca w okresie  od 01.06.2021 – do 30.11.2022 z możliwością przedłużenia;
–  Praca wykonywana na zasadzie umowy zlecenia/zlecenia usługi;
– Do wykonywania zadań  pielęgniarki planujemy zaangażować dwie osoby, które będą się wzajemnie uzupełniać i  pracować średniomiesięcznie łącznie ok. 161 godzin.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku pielęgniarki:
– Pielęgniarka z stażem minimum 2 lata w zawodzie z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie piel. rodzinnego, środowiskowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej. Kwalifikacje potwierdzone dyplomem i prawem wykonywania zawodu. Dodatkowo wymagane doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi (min. 0,5 roku).
– Do wykonywania pracy opiekuna medycznego planujemy zaangażować dwie osoby, które będą się wzajemnie uzupełniać i pracować średniomiesięcznie łącznie ok. 160 godzin.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku opiekuna medycznego to:
Osoba dorosła która:
a) rozpoczęła przed dniem 1.09.2012 r. i ukończyła ZSZ publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
b) rozpoczęła po dniu 31.08. 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych.
Preferowane będą osoby które ukończyły szkolenie w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.


 
Pielęgniarki i opiekunów medycznych chętnych dołączyć do naszego zespołu
i wspólnie z pozostałymi członkami Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego
udzielać kompleksowego wsparcia zdrowotnego pacjentom DDOM Abimed
proszę o kontakt telefoniczny
z panią
Kamilą Kucewicz – Andres dostępną pod numerem: 502 927 228.

Wsparcie projektowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miło nam Państwa poinformować, iż  złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed” został pozytywnie oceniony, a nasza firma (NZOZ ABIMED) otrzymała rekomendację Zarządu Województwa Śląskiego i środki finansowe na uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania
w Boronowie (powiat Lubliniecki) Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed.

                                                                                                                                              ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed”  realizowany będzie przez NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED Ilona Pławecka Beata Szymaniak Spółka Partnerska;
 – Projekt realizowany będzie w okresie od 02.03.2021– 05.11.2022 r., w tym funkcjonowanie DDOM Abimed zakłada się w okresie 05.2021 – 10.2022.
Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną (w tym decyzje Urzędu Wojewódzkiego o czasowym wstrzymaniu udzielania dziennego wsparcia) data uruchomienia
i funkcjonowania DDOM może ulec zmianie;
Całkowita wartość projektu to: 1 115 961,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 93%.

Celem projektu jest zwiększenie na terenie podregionu bytomskiego (to jest: powiatu lublinieckiego, powiatu tarnogórskiego, miasta Piekary Śląskie i miasta Bytom) dostępności
do usług zdrowotnych świadczonych w sposób adekwatny do potrzeb osób niesamodzielnych, starszych
poprzez uruchomienie w Boronowie (powiat Lubliniecki) i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed .

W DDOM Abimed nowouruchomionych zostanie 12 miejsc opieki medycznej w ramach których, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie, w sposób zgodny
ze standardem DDOM udzielane będą skoordynowane i kompleksowe usługi zdrowotne w tym:

– opieka lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej  i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
codzienna rehabilitacja i terapia zajęciowa,
– opieka pielęgniarki i opiekuna medycznego,
– wsparcie psychologa, logopedy i dietetyka, a także
 – badania i konsultacje specjalistyczne.

Dodatkowo pacjentom  zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe i w razie potrzeby bezpłatny transport do i z DDOM Abimed.

Wsparcie w ramach projektu uzyska 86 mieszkańców podregionu bytomskiego (54 K i 32M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności wynikającej ze stanu zdrowia (osoby, które w badaniu uzyskały 40–65 pkt w skali Barthel) i podeszłego wieku (zakładamy że minimum  50% pacjentów to będą  osoby 65+).

W najbliższym czasie rozpocznie się
REKRUTACJA PERSONELU I PACJENTÓW
do Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed
w związku z czym, zachęcamy do obserwowania przedmiotowej strony.